Trogons
(Trogonidae)

Slaty-tailed Trogon
(Trogon massena)

Gartered Trogon
(Trogon caligatus)