Falcons and Caracaras
(Falconidae)

Yellow-headedCaracara_0006_PAN.jpg

Yellow-headed Caracara

BatFalcon_0002_PAN.jpg

Bat Falcon

Yellow-headed Caracara
(Milvago chimachima)

 

Bat Falcon
(Falco rufigularis)